Breaking News

General Awareness - IMPORTANT PLACES IN INDIA

IMPORTANT PLACES IN INDIA

General Awareness - IMPORTANT PLACES IN INDIA


Important Places State
Aga Khan Palace Pune
Amber Palace Rajasthan
Arikkamedu Puducherry
Ashoka Pillar Madhya Pradesh
Charminar Hyderabad, Andhra Pradesh
Cherrapunji Meghalaya
Chilka Lake Orissa
Dalal Street Mumbai
Elephanta Caves Mumbai, Maharashtra
Ellora and Ajanta Aurangabad, Maharashtra
Fatehpur Sikri Uttar Pradesh
Gateway of India Mumbai
Golden Temple Amritsar, Punjab
Hampi Karnataka
Hirakud Orissa
Jallianwala Bagh Amritsar, Punjab
Jantar Mantar Delhi
Kalpakkam Chennai, Tamil Nadu
Kanyakumari Tamil Nadu
Kapilavastu Bihar
Khajuraho Madhya Pradesh
Konark Orissa
Mahabalipuram Tamil Nahu
Mahabodhi Temple Bihar
Mount Abu Rajasthan
Nalanda Bihar
Pawapuri Bihar
Qutub Minar Delhi
Sanchi Madhya Pradesh
Sarnath Varanasi, UP
Somnath Gujarat
Sriharikota Andhra Pradesh
Taj Mahal Agra, UP
Victoria Memorial Kolkata

No comments