Breaking News

Folk and Classical Dances of India

Folk and Classical Dances of India

Folk and Classical Dances of India
image credits: wikimediaNo. Classical or Folk Dance State or UT
1. Bharat Natyam Tamil Nadu
2. Bihu Assam
3. Bhangra Punjab
4. Chhau Bihar, Jharkhand, Orissa & West Bengal
5. Changu Odissa and Andhra Pradesh
6. Dandiya Gujarat
7. Dumhal Kashmir
8. Garhwali Uttaranchal
9. Garba Gujarat
10. Gair Rajasthan
11. Ghoomar Rajasthan
12. Hattari, Yakshagan Karnataka
13. Karma Madhya Pradesh
14. Karagam Tamil Nadu
15. Kathak Uttar Pradesh
16. Kathakali, Mohniattam Kerala
17. Khantumm Mizoram
18. Kid Kashmir
19. Kutchipudi Andhra Pradesh
20. Laho Meghalaya
21. Lavani Maharashtra
22. Mando Goa
23. Nati Himachal Pradesh
24. Nat-natin Bihar
25. Odissi Orissa
26. Panthi Chhattisgarh
27. Rauf Jammu & Kashmir
28. Raut Nacha Chhattisgarh

No comments